Jesteś tutaj:   
  • »
  • »
  • „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022

 

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2022 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

2. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) w stopniu znacznym lub

b) stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

3. Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego, dla uczestnika programu;

  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

  3. załatwieniu spraw urzędowych;

  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy );

  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Co ważne, usługi asystencji osobistej mogą świadczyć miedzy innymi osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika programu, wskazuje go gmina.

4. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

5. Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2022”

Karty zgłoszenia do Programu  przyjmują   pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie w godz. od 7.30 do 15.30. Karty zgłoszenia można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gops@przykona.pl

 

Więcej szczegółowych informacji o programie  można znaleźć pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-sobyniepelnosprawnej-edycja-2022

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie pod numerem telefonu 63 279 10 44