Jesteś tutaj:   
 • »
 • »
 • Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

 

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej –  edycja 2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Cele Programu :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby  zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie I  terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Procedura przystąpienia do Programu

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Karty zgłoszenia do programu  przyjmują   pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie w godz. od 7.30 do 15.30. Karty zgłoszenia można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gops@przykona.pl

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia - druk do pobrania na końcu strony, 
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Pliki do pobrania: