Jesteś tutaj:   
 • »
 • »
 • Program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął do realizacji program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Poniżej przesyłam kilka informacji na temat programu, natomiast szczegóły znajdują się w Treści programu i Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w 2020r. W załączeniu przesyłam również wniosek.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w czasie od 9 marca do 4 wrzenia 2020r. utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc udzielana będzie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Jak długo udzielana będzie pomoc?

Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną przydzielana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Co ważne, w każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

UWAGA!

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w ramach specustawy, której celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa.

Wsparcie nie może obejmować przyszłych miesięcy - brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobierane dodatkowego zasiłku opiekuńczego). 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Z interpretacji przesłanych przez PFRON wynika, iż uczestnikami programu mogą być osoby niepełnosprawne przebywające w placówkach wymienionych w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych. Są to między innymi dzienne domy pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy Klub Seniora lub Dzienny lub Seniora utworzone zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej - podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.

 

Kto jest realizatorem programu?

Realizatorami programu w ramach tej konkretnej części (moduł III) są samorządy powiatowe, które zgłoszą chęć przystąpienia do programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów powiatowych, które przystąpią do programu. Na terenie Powiatu Tureckiego wyznaczoną jednostką organizacyjną do obsługi programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, które będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (elektronicznie, drogą pocztową). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu lub PCPR Turek.

 

Zachęcamy do składania wniosków przez system SOW, to dzisiaj najbezpieczniejsze rozwiązanie. Co ważne, nie trzeba mieć profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

 • wypełnienie i złożenie wniosku
 • dokonanie ewentualnych uzupełnień
 • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

 

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

Ważne terminy!

Przyjmowanie wniosków już zostało rozpoczęte. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.

 

W związku z uruchomieniem programu proszę o rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych uczestników programu.

     

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” oraz na stronie PCPR w Turku www.pcpr.turek.pl .

Ponadto ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

 Do pobrania:

1)  Wzór Wniosku

2) Kierunki działań

3) Treść Programu