Jesteś tutaj:   

Trwałość projektu

Przykona, dn. 11.01.2021r.

 

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
 W związku z zakończeniem z dniem 31 marca  2019  projekt pn: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem głównym była poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub ich rozszerzenie oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej dla osób z terenu powiatu tureckiego, Gminy Przykona /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie w ramach zachowania trwałości ww. projektu deklaruje gotowość świadczenie ww. usług przez okres 24 miesięcy tj. od  kwietnia 2019r. do marca 2021r.

 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie, ul. Szkolna 3, 62-731 Przykona lub pod nr telefonu 63 279 10 34  lub 63 279 10 44.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przykonie

/-/ Anna Robaszek