Jesteś tutaj:   

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przykonie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa  spełnia wymagania w 91,43%

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a62bd626-9682-4244-b715-463f7ac2e42e

Dane kontaktowe

 1. Publikacja strony gops.przykona.pl  2014-09-16r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karol Skiba. 
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. (63) 279 10 46.
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: karols@przykona.pl
 5. Strona aktualizowana na bieżąco.
 6. GOPS  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 7. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Informacje zwrotne

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich( https://www.rpo.gov.pl/).

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul.Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa 
Telefon (22) 461 60 00 
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl 
Adres korespondencyjny: 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek GOPS w Przykonie znajduje się przy ul. Szkolnej 3 w Przykonie. Za budynkiem znajduje się parking, 1 miejsce parkingowe przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody).
 3. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 5. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 6. GOPS nie zatrudnia tłumacza migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z GOPS w Przykonie za pośrednictwem: poczty elektronicznej: gops@przykona.pl; przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: 63 279 10 44

 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- pobierz *.PDF