Jesteś tutaj:   

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej RODO ? informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie, ul. Szkolna 3, 62-731 Przykona.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Boruciński, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pomocą poczty elektronicznej gops@przykona.pl z dopiskiem ochrona danych osobowych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, tj. ustalenia, przyznania i wypłacenia świadczeń z pomocy społecznej; udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; zapewnienia obsługi osób uprawnionych do alimentów; zrealizowania obowiązku w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia dla tych rodzin; ustalenia, realizacji świadczeń w ramach programu ?Za życiem?; realizacji świadczeń wychowawczych; zapewnienia wsparcia rodzinie w zakresie przyznania rodzinie asystenta rodziny i prowadzenia wsparcia przez niego, przyznania Karty Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty Rodziny.

Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c i e, czyli niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędne do wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikających, w szczególności z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o systemie oświaty, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?, ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz innych przepisów szczególnych.

Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów z którymi współpracujemy w zakresie obsługi IT.

Czas przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) przeniesienia swoich danych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) skargi do organu nadzorczego.

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być również pozyskiwane od innych osób i instytucji jeżeli są one niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków Administratora i wynikają z przepisów prawa.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

Klauzle informacyjne ( pofmat *.PDF):

 1. Klauzula Dobry Start 300+
 2. Klauzula fundusz alimentacyjny
 3. Klauzula Karta Dużej Rodziny
 4. Klauzula piecza zastępcza
 5. Klauzula pomoc społeczna
 6. Klauzula przemoc w rodzinie
 7. Klauzula specjalny zasiłek opiekuńczy
 8. Klauzula stypendium
 9. Klauzula świadczenia pielęgnacyjne
 10. Klauzula świadczenia rodzicielskie
 11. Klauzula świadczenia wychowawcze 500+
 12. Klauzula urodzenie dziecka
 13. Klauzula zasiłek dla opiekuna
 14. Klauzula zasiłek pielęgnacyjny
 15. Klauzula zasiłki rodzinne
 16. Klauzula czyste powietrze
 17. Klauzula pomoc lekowa
 18. Klauzula informacyjna dodatek osłonowy